python如何判断两个数组相同

Python实现的合并两个有序数组算法示例

本文实例讲述了Python实现的合并两个有序数组算法。分享给大家供大家参考,具体如下:

思路

按位循环比较两个数组,较小元素的放入新数组,下标加一(注意,较大元素对应的下标不加一),直到某一个下标超过数组长度时退出循环

假设两个源数组的长度不一样,那么假设其中短的数组用完了,即全部放入到新数组中去了,那么长数组中剩下的那一段就可以直接拿来放入到新数组中去了。

 • ?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • #coding=utf-8
 • #合并数据
 • test1 = [1,2,5,7,9]
 • test2=[2,4,6,8,10,11,34,55]
 • def mergetest(test1,test2):
 •   result =[]
 •   len1=len(test1)
 •   len2=len(test2)
 •   i=0
 •   j=0
 •   while i<len1 and j<len2:
 •     if test1[i]<=test2[j]:
 •       result.append(test1[i])
 •       i+=1
 •     else:
 •       result.append(test2[j])
 •       j+=1
 •   if i<len1:
 •     for z in range(i+1,len1):
 •       result.append(test1[z])
 •   elif j<len2:
 •     for z in range(j+1,len2):
 •       result.append(test2[z])
 •   return result
 • print mergetest(test1,test2)
 • 运行结果:

  [1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 34, 55]

  add:链表情况下合并

 • ?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • def merge_link(link1,link2):
 •   head = single_link(0)
 •   first = head
 •   while link1!=None and link2!=None:
 •     if l1.val<=l2.val:
 •       head.next =l1
 •       l1=l1.next
 •     else:
 •       head.next=l2
 •       l2=l2.next
 •     head=head.next
 •   if l1!=None:
 •     head.next=l1
 •   elif l2!=None:
 •     head.next=lw
 •   return first.next
 • 希望本文所述对大家Python程序设计有所帮助。

  原文链接:https://blog.csdn.net/qq_30758629/article/details/80965825