python数据分析删除重复值

Python3实现从排序数组中删除重复项算法分析

本文实例讲述了Python3实现从排序数组中删除重复项算法。分享给大家供大家参考,具体如下:

题目:给定一个排序数组,你需要在原地删除重复出现的元素,使得每个元素只出现一次,返回移除后数组的新长度。

不要使用额外的数组空间,你必须在原地修改输入数组并在使用 O(1) 额外空间的条件下完成。

方案一:利用set()快速剔除重复元素。 效率最高

 • ?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • # -*- coding:utf-8 -*-
 • #! python3
 • def removeDuclicates(nums):
 •   nums[:] = sorted(set(nums))
 •   return len(nums)
 • #测试
 • arr1 = [1,1,2,3,4,5,5,6]
 • print(removeDuclicates(arr1))
 • 运行结果:

  6

  方案二:双指针法。 效率次之

 • ?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • # -*- coding:utf-8 -*-
 • #! python3
 • def removeDuplicates(nums):
 •   if not nums:
 •     return 0
 •   j = 0
 •   for i in range(1, len(nums)):
 •     if nums[j] != nums[i]:
 •       j += 1
 •       nums[j] = nums[i]
 •   return j + 1
 • #测试
 • arr1 = [1,1,2,3,4,5,5,6]
 • print(removeDuplicates(arr1))
 • 运行结果:

  6

  方案三:利用remove()方法。 效率次之

 • ?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • # -*- coding:utf-8 -*-
 • #! python3
 • def removeDuplicates(nums):
 •   i = 0
 •   while i < len(nums) - 1:
 •     if nums[i] == nums[i + 1]:
 •       nums.remove(nums[i])
 •     else:
 •       i += 1
 •   return len(nums)
 • #测试
 • arr1 = [1,1,2,3,4,5,5,6]
 • print(removeDuplicates(arr1))
 • 运行结果:

  6

  希望本文所述对大家Python程序设计有所帮助。

  原文链接:https://blog.csdn.net/zhenghaitian/article/details/80871872